< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 31.
  Are you human?
 • Вие човек ли сте?

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 32.
  Activation email sent
 • Писмото за активиране на профила е изпратено

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 33.
  Main link verified. %(count)d additional links verified.
 • 34.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Ние не приемаме писма от този домейн.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 35.
  Where?
 • Къде?

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 36.
  Month
 • Месец
 • 37.
  Also, if your requested configuration is too specific (e.g. specific Flash or Java version) there may not be matching screenshot factories all the time. Try the <em>Don't care</em> setting for quicker results.
 • Също, ако вашата заявена конфигурация е прекалено специфична (като например специфична версия на Flash или Java) може да няма съответстващи скрийншот фабрики през цялото време. Опитайте Don't care настройката за по-бързи резултати.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 38.
  See <a href="/documentation#HowToCreateANewScreenshotFactory">HowToCreateANewScreenshotFactory</a>. The factory password is your user account password on browsershots.org.
 • Вижте КакДаСъздадемНоваСкрийншотФабрика. Паролата за фабриката е паролата на вашият потребителски профил в browsershots.org.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 39.
  Sometimes the automatic scrolling doesn't work. The reason could be that your page uses frames, or that it sets the keyboard focus to an input field with JavaScript.
 • По някога автоматичното скролиране не работи. Причината може да бъде в това, че вашата страница използва рамки, или в това, че курсора се фокусира в определено поле за въвеждане с JavaScript.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 40.
  Height
 • Височина
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >