< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >
 • 41.
  Is this a text-mode browser?
 • Това текстов браузър ли е?
 • 42.
  Also, if your requested configuration is too specific (e.g. specific Flash or Java version) there may not be matching screenshot factories all the time. Try the <em>Don't care</em> setting for quicker results.
 • Също, ако вашата заявена конфигурация е прекалено специфична (като например специфична версия на Flash или Java) може да няма съответстващи скрийншот фабрики през цялото време. Опитайте Don't care настройката за по-бързи резултати.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 43.
  This is not the requested Flash version.
 • Това не е заявената Flash версия.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 44.
  No screenshots recently uploaded from this factory.
 • Няма скорошно качени скрийншоти от тази фабрика.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 45.
  See <a href="/documentation#HowToCreateANewScreenshotFactory">HowToCreateANewScreenshotFactory</a>. The factory password is your user account password on browsershots.org.
 • Вижте КакДаСъздадемНоваСкрийншотФабрика. Паролата за фабриката е паролата на вашият потребителски профил в browsershots.org.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 46.
  Expire at
 • Изтича на

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 47.
  CSS Gallery
 • CSS Галерия

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 48.
  Your Details
 • Информация за Вас

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 49.
  Suggest a new feature
 • Предложете нова функция

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 50.
  Nonce
 • Временно

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >