< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >
 • 1.
  Value %d is too big.
 • Стойността %d е твърде голяма.
 • 2.
  You will often get 30 to 50 screenshots within 2 to 5 minutes.
 • Често ще получите между 30 и 50 скрийншота в периода 2 до 5 минути.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 3.
  Thank you. Problem has been submitted.
 • Благодарим ви. Проблемът беше предаден.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 4.
  Sign up
 • Регистрация

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 5.
  Total %(count)s browser & operating system combinations are available.
 • Общо %(count)s комбинации от браузър и операционна система са налични.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 6.
  That's not a problem with your page but a side effect of the multi-page merging. The screenshots are taken one screen at a time, and then merged together to produce a tall screenshot.
 • Това не е проблем с вашата страница, но e страничен ефект, когато много страници се сливат. Снимки на екраните са взети един след друг и след това обединени заедно, за да се получи дългият екран.

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 7.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Съжаляваме за неудобството което може да сме Ви причинили.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  If you dont receive the email, you may request a resend or choose a new email address.
 • Ако не сте получили писмо, Вие можете да поискате повторно изпращане или да изберете нов e-mail адрес.

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  Submitted
 • Предоставени

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 10.
  Requested
 • Заявени

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >