< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >
 • 1.
  Yes. For the foreseeable future, there will be free screenshots for everybody. You may have to wait in the queue when there's a lot of demand, or you can buy priority processing.
 • Да. За обозримото бъдеще ще има безплатни скрийншоти за всички. Може да се наложи да чакате в опашката когато търсенето е голамо, или можете да закупите приоритетна обработка.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 2.
  %(seconds)d s
 • %(seconds)d сек.

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 3.
  About
 • Относно

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  Sometimes the automatic scrolling doesn't work. The reason could be that your page uses frames, or that it sets the keyboard focus to an input field with JavaScript.
 • По някога автоматичното скролиране не работи. Причината може да бъде в това, че вашата страница използва рамки, или в това, че курсора се фокусира в определено поле за въвеждане с JavaScript.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 5.
  Get an account now
 • Регистрирайте се

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Remove screen size
 • Премахване размера на екрана

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 7.
  If you want to run a screenshot factory, see <a href="/documentation#HowToCreateANewScreenshotFactory">How To Create A New Screenshot Factory</a>
 • Ако искате да пуснете скрийншот фабрика, вижте How To Create A New Screenshot Factory

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 8.
  Only letters, numbers and hyphens, max 30 character.
 • Позволени са букви, цифри и тире "-", не повече от 30 знака

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  For every problem report, there's probably 10 to 100 users who had the same problem but didn't report it.
 • Зад всеки репортуван проблем стоят вероятно още 10 до 100 други потребители със същият проблем, които не са го репортували

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 10.
  URL
 • Url
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >