< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  Factory Name
 • Nom del capturador de pantalles

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 2.
  Last Upload
 • Última càrrega
 • 3.
  Your screenshots will appear here when they are uploaded.
 • Les teves imatges de pantalla apareixeran aquí quan s'hagin carregat.
 • 4.
  <em>Description</em>: Write a brief introduction for your website here, maximum 300 characters.
 • Descripció: Escriu una petita introducció a la teva pàgina web, amb un màxim de 300 caràcters.

  Translated bydidac.rios on 2011-09-16 (Report this user)

 • 5.
  Invalid Request
 • Petició no vàlida

  Translated byel.libre on 2015-07-27 (Report this user)

 • 6.
  Your Website URL
 • L'adreça URL de la teva web

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  This is not the requested Flash version.
 • Aquesta no és la versió de flash demanada.
 • 8.
  Hi %(user.first_name)s
 • Hola %(user.first_name)s

  Translated byel.libre on 2015-07-27 (Report this user)

 • 9.
  If you have some cheap bandwidth and a computer that is running most of the time, set up a factory and let it start making screenshots.
 • Si tens ample de banda barat i un ordinador que funciona tot el dia, posa en marxa un capturador de pantalles i comença'n a fer-ne.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 10.
  Your PayPal email address is %(paypal_email)s (same as for your Browsershots account).
 • El teu compte de correu del PayPal és %(paypal_email)s (el mateix del teu compte a Browsershots).

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >