< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >
 • 1.
  Flash
 • Flash
 • 2.
  Screen Size
 • Големина на екран
 • 3.
  Uploads per day
 • Качувања во ден
 • 4.
  Errors per day
 • Грешки дневно
 • 5.
  %(count)d failed
 • %(count)d не успеаа
 • 6.
  Please try again later.
 • Те молам подоцна обиди се повторно.
 • 7.
  Other pages on the same domain
 • Други страници на истиот домен
 • 8.
  Request new screenshots?
 • Да побарам нови слики од екран?
 • 9.
  Width
 • Ширина
 • 10.
  Last Upload
 • Последно качување
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >