< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >
 • 21.
  %(count)d uploaded
 • %(count)d качуваат
 • 22.
  Password mismatch.
 • Неточна лозинка.
 • 23.
  Screen Width
 • Ширина на екран
 • 24.
  Link Code
 • Код
 • 25.
  Your screenshots will appear here when they are uploaded.
 • Твоите слики од екран ќе се појават овде штом ќе бидат качени.
 • 26.
  Your Screenshot Factories
 • Твои фабрики за слики од екран
 • 27.
  No browsers registered for this factory.
 • Нема регистрирани прелистувачи за оваа фабрика.
 • 28.
  Screen Sizes
 • Големини на екран
 • 29.
  unavailable
 • се недостапни
 • 30.
  Leave empty to use default command.
 • За да се користи основната команда остави го празно.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >