< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >
 • 31.
  Pending Requests
 • Барања што чекаат
 • 32.
  Sponsor
 • Спонзор
 • 33.
  Percent
 • Проценти
 • 34.
  Leave empty to use default command.
 • За да се користи основната команда остави го празно.
 • 35.
  Your Screenshot Factories
 • Твои фабрики за слики од екран
 • 36.
  Version
 • Верзија
 • 37.
  Register a new screenshot factory
 • Регистрирај нова фабрика за слики од екран
 • 38.
  My Screenshots
 • Слики од екран
 • 39.
  Add
 • Додади
 • 40.
  Password mismatch.
 • Неточна лозинка.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >