< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 15 Next >
 • 51.
  Click here for results from previous screenshot requests:
 • Кликни овде за да ги видиш резултатите од претходното барање за слики од екран:
 • 52.
  Age
 • Возраст
 • 53.
  e.g. Gecko / KHTML / AppleWebKit
 • на пример: Gecko / KHTML / AppleWebKit
 • 54.
  Translations
 • Локализации
 • 55.
  Platforms
 • Платформи
 • 56.
  What is Browsershots?
 • Што е browsershots?
 • 57.
  IP
 • Ip
 • 58.
  High Resolution Screenshot
 • Вкупно слики од екран
 • 59.
  Add a new browser version
 • Додади нова верзија на прелистувач
 • 60.
  Unknown factory name.
 • Непознато име на фабрика.
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 15 Next >