< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >
 • 1.
  Uploaded
 • Се зачувани
 • 2.
  Screen Size
 • Големина на екран
 • 3.
  Uploads per day
 • Качувања во ден
 • 4.
  Administrator
 • Администратор
 • 5.
  Screen Width
 • Ширина на екран
 • 6.
  Java versions
 • Java верзии
 • 7.
  Pending Requests
 • Барања што чекаат
 • 8.
  e.g. Gecko / KHTML / AppleWebKit
 • на пример: Gecko / KHTML / AppleWebKit
 • 9.
  Other options
 • Други нагодувања
 • 10.
  Submitter
 • Испраќач
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >