< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >
 • 1.
  expired
 • се со поминат рок
 • 2.
  Request new screenshots?
 • Да побарам нови слики од екран?
 • 3.
  Server failed to respond within %d seconds.
 • Серверот не одговори во текот на %d секунди.
 • 4.
  Click here for results from previous screenshot requests:
 • Кликни овде за да ги видиш резултатите од претходното барање за слики од екран:
 • 5.
  Uploaded
 • Се зачувани
 • 6.
  Password mismatch.
 • Неточна лозинка.
 • 7.
  Description
 • Javascript верзија
 • 8.
  Screenshot
 • Слика од екран
 • 9.
  Page Not Found
 • Страницата не постои
 • 10.
  Please log out and then try again.
 • Одјави се и обиди се повторно.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >