< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Please enter a new password below
 • Wprowadź nowe hasło

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  The best solution on Linux or Mac OS is to create a simple shell script with your desired options, make it executable (chmod a+x), put it somewhere on your PATH and then use the name of the shell script as the browser command.
 • Najlepszym rozwiązaniem na Linuksie i Mac OS jest utworzenie prostego skryptu z wybranymi opcjami, nadanie mu praw do uruchamiania (polecenie chmod a+x nazwa_skryptu) umieszczenie w którejś z lokalizacji wskazującej przez PATH oraz używanie nazwy skryptu jako zastępstwa domyślnego polecenia przeglądarki.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 3.
  Select
 • Zaznacz
 • 4.
  For example, you could save the following in /usr/local/bin/opera-newpage and then enter opera-newpage in the browser command field:
 • Na przykład, możesz zachować poniższy skrypt jako /usr/local/bin/opera-newpage a następnie uruchomić poprzez wydanie w linii poleceń prostego "opera-newpage":

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 5.
  You may also write an article about us, send out a tweet, or recommend it to all designers you know.
 • Możesz również napisać artykuł na nasz temat, wysłać wiadomość na twitterze lub też polecić znanym projektantom/grafikom www.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 6.
  Yes. For the foreseeable future, there will be free screenshots for everybody. You may have to wait in the queue when there's a lot of demand, or you can buy priority processing.
 • Tak. W najbliższej do przewidzenia przyszłości, zrzuty pozostaną darmowe dla wszystkich. Możesz czekać w kolejce gdy jest duży ruch, lub wykupić przetwarzanie priorytetowe.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 7.
  Unsafe command.
 • Niebezpieczne polecenie.

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 8.
  Website
 • Strona WWW

  Translated bymilimetr88 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  Browser Engine
 • Silnik przeglądarki

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-13 (Report this user)

 • 10.
  PayPal Email Address
 • Adres e-mail PayPal

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >