< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Remove Browser
 • Usuń przeglądarkę

  Translated bystrebski on 2013-03-17 (Report this user)

 • 2.
  Browsershots respects the robots.txt standard. If you want, you can explicitly allow Browsershots by adding a section like this to the robots.txt file on your server:
 • Browsershots respektuje standard robots.txt. Jeśli chcesz, możesz wyraźnie zezwolić na obecność Browsershots dodając sekcję taką jak poniższa, do pliku robots.txt na swoim serwerze:

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 3.
  Admin
 • Administrator

  Translated bysimek on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serwer napotkał błąd wewnętrzny lub konfiguracyjny i nie mógł spełnić żądania.

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  User profiles
 • Profile użytkownika
 • 6.
  Hide from recent screenshot overview?
 • Ukryć na liście ostatnich zrzutów ekranu?
 • 7.
  Pay for priority processing service
 • Zapłać za usługę priorytetowego przetwarzania

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 8.
  N/A (No Presets)
 • N/D (Brak ustawień)

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 9.
  Domain (%(domain)s) is not indexed by Google. Maybe it is a new site or has been penalized by Google. Only reputable websites are accepted.
 • Domena (%(domain)s) nie jest indeksowana przez Google. Możliwe, że jest to nowa strona lub została zablokowana przez Google. Tylko renomowane strony są akceptowane.

  Translated byeeree on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Main link verified. %(count)d additional links verified.
 • Główny link zweryfikowany. Sprawdzono %(count)d dodatkowych linków.

  Translated bytruecsspr0 on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >