< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 31.
  Captcha
 • Captcha

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 32.
  You are not authorized to view this page.
 • Nie ste oprávnený pre prezeranie tohto webu.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 33.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Server narazil na internú chybu alebo chybné nastavenie a nebol schopný dokončiť Vašu požiadavku.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 34.
  Then they will make screenshots and upload them to our central dedicated server for your review.
 • Potom vytvoria screenshoty a nahrajú ich na náš centrálny dedikovaný server pre kontrolu.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 35.
  The idea behind this project is to distribute the work of making browser screenshots among community members.
 • Myšlienkou za týmto projektom je distribuovať prácu tvorenia screenshotov prehliadačov medzi členov komunity.

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 36.
  Frequently Asked Questions
 • Často kladené otázky

  Translated bybabicvm on 2010-06-04 (Report this user)

 • 37.
  A back link to Browsershots is not found on your link page.
 • Spätný odkaz na Browsershots nebol nájdený na vašej stránke.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 38.
  Height
 • Výška
 • 39.
  Position
 • Pozícia
 • 40.
  You may also write an article about us, send out a tweet, or recommend it to all designers you know.
 • Môžete o nás tiež napísať článok, poslať tweet alebo nás odporučiť všetkým dizajnérom, ktorích poznáte.

  Translated bydrexit on 2011-09-08 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >