< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 31.
  <em>Tags</em>: Each tag is a keyword which describes your product or service. You may provide up to 5 tags for your website.
 • Značky: Každá značka je kľúčové slovo, ktoré popisuje váš produkt alebo službu. Pre svoju web stránku môžete uviesť až 5 značiek.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 32.
  Profanities
 • Prehrešky
 • 33.
  Main link verified. %(count)d additional links verified.
 • Hlavný odkaz preverený. Počet ďalších preverených odkazov: %(count)d.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 34.
  Screenshot Factories
 • Stroje na screenshoty
 • 35.
  Failed to add screen size.
 • Nepodarilo sa pridať veľkosť obrazovky.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 36.
  File a Bug Report
 • Podať hlásenie o chybe

  Translated bybabicvm on 2010-06-04 (Report this user)

 • 37.
  URLs are not allowed here.
 • Url tu nie sú povolené.
 • 38.
  Blocked by robots.txt
 • Zablokovaný od robots.txt

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 39.
  Browsershots was blocked by %(robots_txt_link)s.
 • Browsershots bol zablokovaný od %(robots_txt_link)s.

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 40.
  The browser window is not maximized.
 • Okno prehliadača nie je maximalizované.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >