< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >
 • 101.
  Verify Here
 • Verifiko Këtu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 102.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 103.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Për të aktivizuar postën e re elektronike, ju lutemi klikoni mbi linkun e mëposhtëm ose kopjoni atë dhe hidheni tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 104.
  The two passwords you entered did not match.
 • Fjalëkalimet që vendosët nuk përputhen.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 105.
  Invalid request
 • Kërkesë individuale

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 106.
  The captcha code has expired.
 • Kodi i sigurisë ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 107.
  Edit
 • Redakto

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 108.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 109.
  Home
 • Ballina

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 110.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Llagapi duhet të fillojë me shkronjë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >