< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >
 • 111.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse ishit ju, dhe dëshironi të aktivizoni dhe shfrytëzoni llogarinë tuaj, shtypni mbi lunkun më poshtë ose koploni atë dhe hidheni tek shfletuesi:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 112.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Posta elektronike nuk është valide.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 113.
  Receive updates about new features from us.
 • Prano nga ne freskime për karakteristikat e reja.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 114.
  Your Details
 • Detajet Tuaja

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 115.
  Website
 • Ueb faqja

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 116.
  Next
 • Tjetra

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 117.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@browsershots.org">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Ju lutemi kontaktoni administruesit e serverit dhe informoni ata rreth problemit, dhe rreth asaj që keni vepruar e që ka mund të shkaktojë problemin.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >