< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >
 • 111.
  Partnership opportunities
 • Mundësitë e Partneritetit

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 112.
  The code you entered did not match.
 • Kodi që vendosët nuk përputhet.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 113.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 114.
  Description
 • Përshkrimi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 115.
  Please enter the code in the image below.
 • Ju lutemi shkruani kodin e fotos më poshtë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 116.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Na vije keq për çfarëdo shqetësimi që u është shkaktuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 117.
  New email address activated
 • Posta e re elektronike u aktivizua

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >