< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 11.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Na vije keq për çfarëdo shqetësimi që u është shkaktuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 12.
  Suggest a new feature
 • Sugjero karakteristikë të re

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 13.
  All
 • Të gjitha

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 14.
  close
 • mbylle

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 15.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Posta elektronike nuk është valide.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 16.
  Password
 • Fjalëkalimi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 17.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, është regjistruar tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 18.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, ka kërkuar ndryshimin e llogarisë suaj tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 19.
  What happened?
 • Çfarë ndodhi?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 20.
  Again
 • Përsëri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >