< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 11.
  User Profile For %(username)s
 • Profili i Përdoruesit Për %(username)s

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 12.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Duhet të pajtoheni me kushtet e shërbimit për tu antarësuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 13.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Posta elektronike nuk është valide.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 14.
  Contact Us
 • Na kontakto

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 15.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 16.
  Send a Message
 • Dërgo Porosi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 17.
  All
 • Të gjitha

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 18.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, ka kërkuar ndryshimin e llogarisë suaj tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 19.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Për të aktivizuar postën e re elektronike, ju lutemi klikoni mbi linkun e mëposhtëm ose kopjoni atë dhe hidheni tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 20.
  Unsubscribed!
 • Ç'abonuar!

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >