< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 12 Next >
 • 61.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 62.
  Remember
 • Mabj mend

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 63.
  Start Browsing
 • Fillo Shfletimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 64.
  Your activation link is incorrect.
 • Linku i aktivimit është i pa saktë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 65.
  Prev
 • Shih

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 66.
  Advertise
 • Reklamo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 67.
  Email Address
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 68.
  Where?
 • Ku?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 69.
  Your profile has been updated.
 • Profili juaj është freskuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 70.
  Message
 • Porosia

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 12 Next >