< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 12 Next >
 • 61.
  An email message with instructions to reset your password will be sent to the email address provided on your registration.
 • Një porosi me udhëzime rreth ndryshimit të fjalëkalimit do tu dërgohet tek posta elektronike të cilën e keni dhënë gjatë regjistrimit,

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 62.
  Send a Message
 • Dërgo Porosi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 63.
  Again
 • Përsëri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 64.
  Your activation link is incorrect.
 • Linku i aktivimit është i pa saktë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 65.
  Activities
 • Aktivitetet

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 66.
  Color
 • Ngjyra

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 67.
  Contact Us
 • Na kontakto

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 68.
  Password retrieval request has expired.
 • Kërkesa për rikthimin e fjalëkalimit ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 69.
  First Name
 • Emri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 70.
  Partnership opportunities
 • Mundësitë e Partneritetit

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 12 Next >