< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Send a Message
 • Dërgo Porosi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Start Browsing
 • Fillo Shfletimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@browsershots.org">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Ju lutemi kontaktoni administruesit e serverit dhe informoni ata rreth problemit, dhe rreth asaj që keni vepruar e që ka mund të shkaktojë problemin.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  File Size
 • Madhësia e Skedës

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  User Profile For %(username)s
 • Profili i Përdoruesit Për %(username)s

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Invalid request
 • Kërkesë individuale

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  If it was you, and you'd like to reset your password, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse jeni ju, dhe dëshironi të ndryshoni fjalëkalimin, kliko mbi linkun më poshtë ose kopjoni atë tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Username
 • Lllagapi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Unsubscribe From Mailing List
 • Ç'abonohu nga lista e njoftimeve

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >