< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  The new password is the same as the current one.
 • Fjalëkalimi i ri është i njëjtë sikur i tanishmi.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Rating
 • Rangimi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Start Browsing
 • Fillo Shfletimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Last Name
 • Mbiemri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Llagapi duhet të fillojë me shkronjë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Download
 • Shkarko

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Ky e-mail është tanimë në përdorim. Ju lutemi shfrytëzoni e-mail tjetër.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  The captcha code has expired.
 • Kodi i sigurisë ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Tags
 • Fjalëzat

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Yes
 • Po

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >