< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Faleminderit që na kontaktoni! Stafi ynë lexon çdo porosi, kështu që do tu përgjigjet së shpejti nëse ka nevojë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Contact Us
 • Na kontakto

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  The code you entered did not match.
 • Kodi që vendosët nuk përputhet.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Save
 • Ruaj

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, është regjistruar tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Maintenance
 • Mirëmbajtja

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Nuk pranojmë posta elektronike nga kjo faqe.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Greetings
 • Përshëndetje

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Forgot password?
 • Harruat fjalëkalimin?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Your password has been changed.
 • Fjalëkalimi juaj u ndryshua.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >