< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Send a Message
 • Dërgo Porosi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Please choose one (required)
 • Ju lutemi përzgjidhni një (patjetër)

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Download
 • Shkarko

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  New email address activated
 • Posta e re elektronike u aktivizua

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Failed to create account
 • Krijimi i llogarisë dështoi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  New Password
 • Fjalëkalimi i ri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Kam lexuar dhe pajtohem me Kushtet e Shërbimit.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  The new password is the same as the current one.
 • Fjalëkalimi i ri është i njëjtë sikur i tanishmi.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Continue Browsing
 • Vazhdo shfletimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >