< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Suggest a new feature
 • Sugjero karakteristikë të re

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  No
 • Jo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 3.
  If it was you, and you'd like to reset your password, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse jeni ju, dhe dëshironi të ndryshoni fjalëkalimin, kliko mbi linkun më poshtë ose kopjoni atë tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Ju jeni ç'abonuar nga lista jonë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 5.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Na vije keq për çfarëdo shqetësimi që u është shkaktuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, ka kërkuar ndryshimin e llogarisë suaj tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Rating
 • Rangimi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Your activation link is incorrect.
 • Linku i aktivimit është i pa saktë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Forbidden
 • E ndaluar

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Unsubscribe From Mailing List
 • Ç'abonohu nga lista e njoftimeve

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >