< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Flaëkalimi duhet të ketë së paku 6 karaktere.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  %(from)d-%(to)d of %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s
 • %(from)d-%(to)d nga %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Posta elektronike nuk është valide.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Keyword
 • Fjalë kyçe

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  First Name
 • Emri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  No
 • Jo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 8.
  FAQ
 • FAQ

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  You are not authorized to view this page.
 • Nuk jeni i autorizuar të vizitoni këtë faqe.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Website
 • Ueb faqja

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >