< Prev 1...  10 11 12 13 14 ... 25 Next >
 • 111.
  disabled
 • vô hiệu hóa
 • 112.
  Become a member
 • Đăng kí thành viên
 • 113.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Bạn đã hủy đăng ký nhận tin từ danh sách mail của chúng tôi.

  Translated byhuanctv on 2012-07-23 (Report this user)

 • 114.
  About
 • Giới thiệu

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

 • 115.
  No active screenshot factories.
 • Không có định hướng đồ họa nào đượ kích hoạt.
 • 116.
  e.g. Firefox / MSIE / Safari
 • ví dụ: Firefox / MSIE / Safari
 • 117.
  Add
 • Thêm

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 118.
  %(field_name)s error: %(field_error)s
 • Lỗi %(field_name)s: %(field_error)s

  Translated byhuanctv on 2012-07-15 (Report this user)

 • 119.
  Your Name
 • Tên bạn

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 120.
  You are not authorized to view this page.
 • Bạn không được phép xem trang này.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  10 11 12 13 14 ... 25 Next >