< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  You can also use this page when you've changed settings or updated the browser.
 • Bạn có thể dùng trang này khi bạn thay đổi tùy chọn hoắc cập nhật trình duyệt.
 • 2.
  Errors per day
 • Lỗi trong ngày
 • 3.
  Factories
 • Định hướng đồ họa
 • 4.
  Send Message
 • Gửi thư

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Forbidden
 • Không được phép

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Why join Browsershots?
 • Tại sao bạn gia nhập findions.com?
 • 7.
  Add a new browser version
 • Thêm phiên bản trình duyệt mới.
 • 8.
  Add
 • Thêm

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  Value %d is too big.
 • Giá trị %d quá lớn.
 • 10.
  IP
 • Ip
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >