< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  Screen Sizes
 • Kích thước màn hình
 • 12.
  unavailable
 • 13.
  Hi %(first_name)s
 • Chào %(first_name)s

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 14.
  Failed to load preset.
 • 15.
  Current Running
 • 16.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Bạn phải đồng ý với các điều khiển của dịch vụ để trở thành một thành viên.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 17.
  Is this a text-mode browser?
 • Trong chế độ hiện chữ của trình duyệt này?
 • 18.
  The following errors were detected automatically on the server.
 • 19.
  <em>Title</em>: Your website title, maximum 60 characters.
 • 20.
  Color
 • Độ sâu màu
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >