< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 11.
  Last Poll
 • Phiếu thăm dò mới nhất
 • 12.
  Email Address
 • Địa chỉ email

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 13.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Để kích hoạt địa chỉ email mới, hãy nhấp chuột vào liên kết dưới đây hoặc chép lại và dán vào thanh địa chỉ trên trình duyệt của bạn.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 14.
  Is this a text-mode browser?
 • Trong chế độ hiện chữ của trình duyệt này?
 • 15.
  Browsers
 • Trình duyệt
 • 16.
  Please log out and then try again.
 • Xin thoát ra ngoài và thử lại
 • 17.
  Code
 • 18.
  Incorrect username or password.
 • Tài khảon và mật khẩu sai
 • 19.
  Send Message
 • Gửi thư

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 20.
  Your Website Title
 • Tiêu đề website của bạn

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >