< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 11.
  Command
 • Dòng lệnh
 • 12.
  Captcha
 • Captcha

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 13.
  You're already signed in
 • Bạn đã đăng nhập rồi mà
 • 14.
  Retrieve Password
 • Nhận lại mật khẩu

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 15.
  Color Scheme
 • Độ sâu màu
 • 16.
  enabled
 • kích hoạt
 • 17.
  Rating
 • Đánh giá

  Translated bytruongan on 2010-06-07 (Report this user)

 • 18.
  Update Password
 • Đổi mật khẩu

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 19.
  User Profile For %(username)s
 • Hồ sơ của %(username)s

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 20.
  Maker
 • Công cụ kiến tạo
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >