< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 11.
  Please choose one (required)
 • Hãy chọn một (bắt buộc)

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 12.
  Value %d is too small.
 • Giá trị %d quá nhỏ.
 • 13.
  Sign in to your account
 • Đăng nhập tài khoản

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 14.
  Sign in
 • Đăng nhập

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

 • 15.
  Banner
 • Banner

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 16.
  Your password has been successfully changed
 • Mật khẩu của bạn được thay đổi thành công

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 17.
  High Resolution Screenshot
 • Tất cả ảnh chụp màn hình
 • 18.
  %(days)d d
 • %(days)d ngày
 • 19.
  You are not authorized to view this page.
 • Bạn không được phép xem trang này.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 20.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Độ dài mật khẩu phải ít nhất 6 ký tự.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >