< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 21.
  Update Password
 • Đổi mật khẩu

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 22.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Bạn đã hủy đăng ký nhận tin từ danh sách mail của chúng tôi.

  Translated byhuanctv on 2012-07-23 (Report this user)

 • 23.
  Remove Link
 • Loại bỏ liên kết

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 24.
  Screenshots
 • Hình chụp màn hình
 • 25.
  File Size
 • Kích thước file

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 26.
  Receive updates about new features from us.
 • Nhận thông tin cập nhật về các tính năng mới.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 27.
  %(field_name)s error: %(field_error)s
 • Lỗi %(field_name)s: %(field_error)s

  Translated byhuanctv on 2012-07-15 (Report this user)

 • 28.
  Queue Estimate
 • Ước lượng số xếp hàng
 • 29.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Máy chủ có lỗi và không thể hoàn thành yêu cầu của bạn.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 30.
  Is this a text-mode browser?
 • Trong chế độ hiện chữ của trình duyệt này?
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >