< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 21.
  Screenshots
 • Hình chụp màn hình
 • 22.
  Keyword
 • Từ khóa

  Translated byhuanctv on 2010-06-07 (Report this user)

 • 23.
  Your profile has been updated.
 • Hồ sơ của bạn đã được cập nhật.

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 24.
  Sign Up
 • Đăng ký

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 25.
  What happened?
 • Điều gì đã xảy ra?

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 26.
  pixels
 • điểm ảnh

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 27.
  The server at %(hostname)s sent a HTTP redirect.
 • Máy chủ ở địa chỉ %(hostname)s trả lời với HTTP chuyển hướng.

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 28.
  Please enter the code in the image below.
 • Hãy nhập mã trong ảnh dưới

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 29.
  Queue
 • Xếp hàng
 • 30.
  Description
 • Mô tả

  Translated byhuanctv on 2010-06-07 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >