< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 21.
  Browser Groups
 • Nhóm trình duyệt
 • 22.
  IP
 • Ip
 • 23.
  Website
 • Trang web

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

 • 24.
  Your Name
 • Tên bạn

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 25.
  All characters are upper-case letters
 • Tất cả các ký tự đều là chữ HOA.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 26.
  Password retrieval request has expired.
 • Yêu cầu nhận lại mật khẩu đã hết hạn.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 27.
  Hostname (lowercase)
 • Tên host (chữ cái)
 • 28.
  Hardware
 • Phần cứng
 • 29.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Để kích hoạt địa chỉ email mới, hãy nhấp chuột vào liên kết dưới đây hoặc chép lại và dán vào thanh địa chỉ trên trình duyệt của bạn.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 30.
  Javascript
 • Javascript
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >