< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 21.
  Access Denied
 • từ chối quyền
 • 22.
  Logout
 • Thoát
 • 23.
  Your Email Address
 • Địa chỉ email của bạn

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 24.
  Message
 • Tin nhắn
 • 25.
  Screen Sizes
 • Kích thước màn hình
 • 26.
  No websites found.
 • Không tìm thấy trang web.

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 27.
  Hide from recent screenshot overview?
 • Giấu ảnh xem trước của hình chụp này?
 • 28.
  Invalid request
 • Yêu cầu không hợp lệ
 • 29.
  Operating System
 • Hệ điều hành
 • 30.
  What happened?
 • Điều gì đã xảy ra?

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >