< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 21.
  High Resolution Screenshot
 • Tất cả ảnh chụp màn hình
 • 22.
  Your password has been changed.
 • Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 23.
  Hide from recent screenshot overview?
 • Giấu ảnh xem trước của hình chụp này?
 • 24.
  Greetings
 • Chào mừng

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 25.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Độ dài mật khẩu phải ít nhất 6 ký tự.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 26.
  Next
 • Tiếp

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 27.
  The current password is incorrect.
 • Mật khẩu hiện tại không đúng.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 28.
  Description
 • Mô tả

  Translated byhuanctv on 2010-06-07 (Report this user)

 • 29.
  Email
 • Email

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 30.
  Receive updates about new features from us.
 • Nhận thông tin cập nhật về các tính năng mới.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >