< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 31.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ai đó, hy vọng là bạn đã yêu cầu khôi phục lại mật khẩu cho tài khoản tại %(domain)s sử dụng địa chỉ email này.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 32.
  Free Icons
 • Icon miễn phí

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 33.
  Password changed
 • Mật khẩu đã được thay đổi

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 34.
  Update Profile
 • Cập nhật Profile

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 35.
  PayPal Email Address
 • Địa chỉ thư điện tử PayPal

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 36.
  e.g. ThinkPad R32, P4 1.8 GHz, 768 MB
 • ví dụ: ThinkPad R32, P4 1.8 GHz, 768 MB
 • 37.
  HTML code is not allowed in description.
 • Không sử dụng mã HTML trong mô tả.

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 38.
  Hardware
 • Phần cứng
 • 39.
  Change Email
 • Thay đổi Email

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 40.
  Width
 • Chiều rộng
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >