< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 31.
  Queue
 • Xếp hàng
 • 32.
  enabled
 • kích hoạt
 • 33.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Tên đăng nhập phải bắt đầu bằng chữ.

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

 • 34.
  Hardware
 • Phần cứng
 • 35.
  Sign in
 • Đăng nhập

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

 • 36.
  Sign in to your account
 • Đăng nhập tài khoản

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 37.
  The code you entered did not match.
 • Mã bạn nhập không đúng

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 38.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Xin cáo lỗi về những bất tiện này.
 • 39.
  Save
 • Lưu

  Translated bytuctrungsoft on 2011-09-16 (Report this user)

 • 40.
  Prev
 • Trước

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >