< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 31.
  Administrator
 • Quản trị viên
 • 32.
  The last poll came from this IP address.
 • Phiếu thăm dò mới nhất đến từ địa chỉ ip này.
 • 33.
  No
 • Không

  Translated byhuanctv on 2012-07-23 (Report this user)

 • 34.
  If you have trouble receiving email from us, you will have to sign up for a new account with another email address.
 • Nếu bạn gặp rắc rối về việc nhận Email từ chúng tôi, bạn sẽ phải đăng kí tài khoản mới với một địa chỉ email khác.

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 35.
  Height
 • Chiều cao
 • 36.
  Frequently Asked Questions
 • Câu hỏi thường gặp

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 37.
  You're already signed in
 • Bạn đã đăng nhập rồi mà
 • 38.
  Failed to add link
 • Lỗi khi thêm liên kết

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 39.
  Your Website URL
 • Website URL của bạn

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 40.
  High Resolution Screenshot
 • Tất cả ảnh chụp màn hình
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >