< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 25 Next >
 • 41.
  Browser
 • Trình duyệt
 • 42.
  e.g. Gecko / KHTML / AppleWebKit
 • ví dụ: Gecko / KHTML / AppleWebKit
 • 43.
  enabled
 • kích hoạt
 • 44.
  Access Denied
 • từ chối quyền
 • 45.
  Color
 • Độ sâu màu
 • 46.
  Send a Message
 • Gửi tin nhắn

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 47.
  %(bytes)s bytes
 • %(bytes)s byte
 • 48.
  Flash
 • Flash
 • 49.
  bits per pixel
 • bit trên pixel
 • 50.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Chúng tôi không chấp nhận địa chỉ email từ domain này.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 25 Next >