< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 25 Next >
 • 51.
  Sign Up
 • Đăng ký

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 52.
  The new password is the same as the current one.
 • Mật khẩu mới trùng với mật khẩu cũ.

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 53.
  Height
 • Chiều cao
 • 54.
  Greetings
 • Chào mừng

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 55.
  Queue
 • Xếp hàng
 • 56.
  e.g. Firefox / MSIE / Safari
 • ví dụ: Firefox / MSIE / Safari
 • 57.
  Other options
 • Tùy chọn khác
 • 58.
  Incorrect username or password.
 • Tài khảon và mật khẩu sai
 • 59.
  Forgot Your Password?
 • Quên mật khẩu?
 • 60.
  The code you entered did not match.
 • Mã bạn nhập không đúng

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 25 Next >