< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 25 Next >
 • 61.
  Failed to add link
 • Lỗi khi thêm liên kết

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 62.
  No websites found.
 • Không tìm thấy trang web.

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 63.
  Message
 • Tin nhắn
 • 64.
  Hostname (lowercase)
 • Tên host (chữ cái)
 • 65.
  Screen Sizes
 • Kích thước màn hình
 • 66.
  Sponsor
 • Nhà tài trợ
 • 67.
  Next
 • Tiếp

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 68.
  Update Password
 • Đổi mật khẩu

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 69.
  The two passwords you entered did not match.
 • Hai mật khẩu bạn nhập không giống nhau.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 70.
  Sign in
 • Đăng nhập

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 25 Next >