< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 25 Next >
 • 61.
  %(bytes)s bytes
 • %(bytes)s byte
 • 62.
  Date
 • Ngày
 • 63.
  Add
 • Thêm

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 64.
  About Us
 • Về chúng tôi

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 65.
  Width
 • Chiều rộng
 • 66.
  Your activation link is incorrect.
 • Đường dẫn để kích hoạt không đúng.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 67.
  The server at %(hostname)s sent a HTTP redirect.
 • Máy chủ ở địa chỉ %(hostname)s trả lời với HTTP chuyển hướng.

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 68.
  Update Password
 • Đổi mật khẩu

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 69.
  Link Not Found
 • Không tìm thấy liên kết

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 70.
  If you have trouble receiving email from us, you will have to sign up for a new account with another email address.
 • Nếu bạn gặp rắc rối về việc nhận Email từ chúng tôi, bạn sẽ phải đăng kí tài khoản mới với một địa chỉ email khác.

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 25 Next >