< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 25 Next >
 • 61.
  Send Message
 • Gửi thư

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 62.
  Screen Size
 • Kích thước màn hình
 • 63.
  Page Not Found
 • Không tìm thấy trang
 • 64.
  %(hours)d h
 • %(hours)d giờ
 • 65.
  %(min_interval)s to %(max_interval)s
 • %(min_interval)s tới %(max_interval)s

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 66.
  Cancel
 • Hủy bỏ

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 67.
  Name
 • Tên
 • 68.
  Website
 • Trang web

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

 • 69.
  You can also use this page when you've changed settings or updated the browser.
 • Bạn có thể dùng trang này khi bạn thay đổi tùy chọn hoắc cập nhật trình duyệt.
 • 70.
  Where?
 • Nơi?

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 25 Next >