< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 25 Next >
 • 71.
  Is this a text-mode browser?
 • Trong chế độ hiện chữ của trình duyệt này?
 • 72.
  Add a new browser version
 • Thêm phiên bản trình duyệt mới.
 • 73.
  Contact Us
 • Liên hệ

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 74.
  My Screenshots
 • Hình chụp màn hình
 • 75.
  No active screenshot factories.
 • Không có định hướng đồ họa nào đượ kích hoạt.
 • 76.
  What happened?
 • Điều gì đã xảy ra?

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 77.
  The two passwords you entered did not match.
 • Hai mật khẩu bạn nhập không giống nhau.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 78.
  Your Screenshot Factories
 • Hình chụp định hướng của bạn
 • 79.
  Remember
 • Ghi nhớ

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 80.
  Advertise
 • Quảng cáo

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 25 Next >