< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 25 Next >
 • 71.
  Screen Size
 • Kích thước màn hình
 • 72.
  Delete Account
 • Xóa tài khoản

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 73.
  Screen Sizes
 • Kích thước màn hình
 • 74.
  Password
 • Mật khẩu
 • 75.
  About Us
 • Về chúng tôi

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 76.
  Advertise
 • Quảng cáo

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 77.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Xin cáo lỗi về những bất tiện này.
 • 78.
  %(days)d d
 • %(days)d ngày
 • 79.
  Hostname (lowercase)
 • Tên host (chữ cái)
 • 80.
  Your Website Title
 • Tiêu đề website của bạn

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 25 Next >