< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 25 Next >
 • 71.
  Browser Group
 • Nhóm trình duyệt
 • 72.
  Browsers
 • Trình duyệt
 • 73.
  Why join Browsershots?
 • Tại sao bạn gia nhập findions.com?
 • 74.
  URL (%(url)s) is not valid.
 • URL (%(url)s) không hợp lệ.

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 75.
  First Name
 • Tên

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 76.
  The last poll came from this IP address.
 • Phiếu thăm dò mới nhất đến từ địa chỉ ip này.
 • 77.
  Color Depths
 • Độ sâu màu
 • 78.
  HTML code is not allowed in description.
 • Không sử dụng mã HTML trong mô tả.

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 79.
  Screenshots
 • Hình chụp màn hình
 • 80.
  If you have trouble receiving email from us, you will have to sign up for a new account with another email address.
 • Nếu bạn gặp rắc rối về việc nhận Email từ chúng tôi, bạn sẽ phải đăng kí tài khoản mới với một địa chỉ email khác.

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 25 Next >