< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 25 Next >
 • 81.
  Prev
 • Trước

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 82.
  Hi %(first_name)s
 • Chào %(first_name)s

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 83.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Email này đã được sử dụng. Xin hãy vui lòng cung cấp một địa chỉ email khác.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 84.
  Command
 • Dòng lệnh
 • 85.
  Browser Group
 • Nhóm trình duyệt
 • 86.
  Created
 • Đã tạo
 • 87.
  Yes
 • Đồng ý

  Translated byhuanctv on 2012-07-23 (Report this user)

 • 88.
  Failed to add link
 • Lỗi khi thêm liên kết

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 89.
  Password changed
 • Mật khẩu đã được thay đổi

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 90.
  Please enter the code in the image below.
 • Hãy nhập mã trong ảnh dưới

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 25 Next >