< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 25 Next >
 • 81.
  No
 • Không

  Translated byhuanctv on 2012-07-23 (Report this user)

 • 82.
  Suggest a new feature
 • Đề xuất tính năng mới

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 83.
  %(min_interval)s to %(max_interval)s
 • %(min_interval)s tới %(max_interval)s

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 84.
  If you DONT receive the activation email in 10 minutes, please check your JUNK/SPAM folder since GMAIL, YAHOO and HOTMAIL sometimes mark it as a junk mail.
 • Nếu bạn KHÔNG nhận được thư kích hoạt trong 10 phút, vui lòng kiểm tra thư mục THƯ RÁC vì GMAIL, YAHOO và HOTMAIL thỉnh thoảng đánh dấu nhầm là thư rác.

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 85.
  enabled
 • kích hoạt
 • 86.
  My Account
 • Tài khoản của tôi

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-22 (Report this user)

 • 87.
  Remember
 • Ghi nhớ

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 88.
  Password retrieval request has expired.
 • Yêu cầu nhận lại mật khẩu đã hết hạn.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 89.
  %(minutes)d min
 • %(minutes)d phút
 • 90.
  Code
< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 25 Next >