< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  Browsers
 • Trình duyệt
 • 2.
  Updates
 • Nâng cấp
 • 3.
  Your password has been changed.
 • Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  Please try again later.
 • Vui lòng thử lại sau
 • 5.
  If you have any questions, please reply to this message.
 • Nếu bạn có câu hỏi gì, vui lòng phản hồi qua thư này.

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 6.
  Password retrieval request has expired.
 • Yêu cầu nhận lại mật khẩu đã hết hạn.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Độ dài mật khẩu phải ít nhất 6 ký tự.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Uploads per day
 • Tải theo ngày
 • 9.
  Access Denied
 • từ chối quyền
 • 10.
  Text Link
 • Liên kết tĩnh

  Translated bytuctrungsoft on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >