< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Bạn đã hủy đăng ký nhận tin từ danh sách mail của chúng tôi.

  Translated byhuanctv on 2012-07-23 (Report this user)

 • 2.
  Link Exchange Completed
 • Hoàn thành hoán đổi link

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 3.
  Tags
 • THẺ
 • 4.
  Receive updates about new features from us.
 • Nhận thông tin cập nhật về các tính năng mới.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Internal Server Error
 • Sever lỗi
 • 6.
  Please log out and then try again.
 • Xin thoát ra ngoài và thử lại
 • 7.
  All characters are upper-case letters
 • Tất cả các ký tự đều là chữ HOA.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  On which page did you experience the problem?
 • Bạn tìm thấy vấn đề này ở trang nào vậy?

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  %(days)d d
 • %(days)d ngày
 • 10.
  Title
 • Tiêu đề

  Translated byhuanctv on 2010-06-07 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >