< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  If you have trouble receiving email from us, you will have to sign up for a new account with another email address.
 • Nếu bạn gặp rắc rối về việc nhận Email từ chúng tôi, bạn sẽ phải đăng kí tài khoản mới với một địa chỉ email khác.

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  Why join Browsershots?
 • Tại sao bạn gia nhập findions.com?
 • 3.
  Is this a text-mode browser?
 • Trong chế độ hiện chữ của trình duyệt này?
 • 4.
  The two passwords you entered did not match.
 • Hai mật khẩu bạn nhập không giống nhau.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Yes
 • Đồng ý

  Translated byhuanctv on 2012-07-23 (Report this user)

 • 6.
  Please visit http://browsershots.org/links/confirm/%(id)s for instructions and link codes.
 • Xem chỉ dẫn và link code tại http://browsershots.org/links/confirm/%(id)s

  Translated byhuanctv on 2011-09-19 (Report this user)

 • 7.
  Forbidden
 • Không được phép

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  User Profile For %(username)s
 • Hồ sơ của %(username)s

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  Factory
 • Định hướng đồ họa
 • 10.
  Contact Us
 • Liên hệ

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >