< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  Delete Account
 • Xóa tài khoản

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  Version
 • Phiên bản
 • 3.
  Remove Link
 • Loại bỏ liên kết

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  Javascript
 • Javascript
 • 5.
  Reason:
 • Nguyên nhân:

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 6.
  My Screenshots
 • Hình chụp màn hình
 • 7.
  Unknown factory name.
 • Không hiểu tên định hướng đồ họa.
 • 8.
  Message
 • Tin nhắn
 • 9.
  Please visit http://browsershots.org/links/confirm/%(id)s for instructions and link codes.
 • Xem chỉ dẫn và link code tại http://browsershots.org/links/confirm/%(id)s

  Translated byhuanctv on 2011-09-19 (Report this user)

 • 10.
  Screenshots
 • Hình chụp màn hình
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >