< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  Failed to add link
 • Lỗi khi thêm liên kết

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 2.
  Greetings
 • Chào mừng

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Height
 • Chiều cao
 • 4.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Xin lỗi, địa chỉ email không hợp lệ.

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Access Denied
 • từ chối quyền
 • 6.
  On which page did you experience the problem?
 • Bạn tìm thấy vấn đề này ở trang nào vậy?

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  Retype Password
 • Gõ lại mật khẩu

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  e.g. Firefox / MSIE / Safari
 • ví dụ: Firefox / MSIE / Safari
 • 9.
  No websites found.
 • Không tìm thấy trang web.

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 10.
  Queue
 • Xếp hàng
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >