< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  Add
 • Thêm

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  close
 • Đóng

  Translated bytran.minhquan on 2012-07-23 (Report this user)

 • 3.
  Screen Sizes
 • Kích thước màn hình
 • 4.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Email này đã được sử dụng. Xin hãy vui lòng cung cấp một địa chỉ email khác.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Contact
 • Liên hệ

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 6.
  %(min_interval)s to %(max_interval)s
 • %(min_interval)s tới %(max_interval)s

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 7.
  searches
 • Tìm kiếm
 • 8.
  Unknown factory name.
 • Không hiểu tên định hướng đồ họa.
 • 9.
  Close
 • Đóng

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  Sponsor
 • Nhà tài trợ
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >