< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Để kích hoạt và sử dụng tài khoản, click vào liên kết dưới đây hoặc sao chép và dán vào thanh địa chỉ của trình duyệt:

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  Send Message
 • Gửi thư

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Date
 • Ngày
 • 4.
  Errors per day
 • Lỗi trong ngày
 • 5.
  bits per pixel
 • bit trên pixel
 • 6.
  Congratulations! Your link has been activated.
 • Xin chúc mừng! Liên kết của bạn đã được kích hoạt.

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  Next
 • Tiếp

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  New email address activated
 • Địa chỉ email mới đã kích hoạt

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  Save
 • Lưu

  Translated bytuctrungsoft on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  Submit
 • Xác nhận
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >