< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  Age
 • Tuổi
 • 2.
  Banner
 • Banner

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 3.
  Start Browsing
 • Bắt đầu duyệt

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  User Agent
 • Trình ẩn người dùng
 • 5.
  Free Icons
 • Icon miễn phí

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Greetings
 • Chào mừng

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  e.g. Firefox / MSIE / Safari
 • ví dụ: Firefox / MSIE / Safari
 • 8.
  Save
 • Lưu

  Translated bytuctrungsoft on 2011-09-16 (Report this user)

 • 9.
  Change Password
 • Đổi mật khẩu
 • 10.
  Seconds between screenshot request and upload.
 • Giây giữa yêu cầu hình chụp và tải lên.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >