< Prev 1...  15 16 17 18 19 ... 77 Next >
 • 161.
  ID
 • ID

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 162.
  Name
 • Име
 • 163.
  Value %d is too small.
 • Стойността %d е твърде малка.
 • 164.
  Last
 • Последен

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 165.
  For example, you could save the following in /usr/local/bin/opera-newpage and then enter opera-newpage in the browser command field:
 • Например, вие можете да запазите следното в /usr/local/bin/opera-newpage и след това да въведете opera-newpage в командното поле на браузъра:

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 166.
  Problem reports
 • Доклади за проблеми

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 167.
  The idea behind this project is to distribute the work of making browser screenshots among community members.
 • Идеята зад този проект е да дистрибутира работата по снемане на скрийншоти от браузъри между членове на общността.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 168.
  On Mac, it's possible to run the screenshot factory in the background, using fast user switching and a separate user account.
 • На Мас е възможно да пуснете скрийншот фабриката във фонов режим като използвате бързо превключване на потребители и отделен потребителски профил.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 169.
  Remove the 32 bpp setting and use 24 bpp instead. You can try to run shotfactory.py -vvv (for very very verbose output) to see the exact commands that the shotfactory script is trying to run.
 • Премахнете 32 bpp настройката и използвайте вместо това 24 bpp. Може да опитате да пуснете shotfactory.py -vvv (за много подробен оутпут), за да видите точните команди, които shotfactory скрипта се опитва да стартира.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 170.
  This will overwrite the settings for preset "%(preset_name)s".
 • Това ще презапише настройките на профил "%(preset_name)s".

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

< Prev 1...  15 16 17 18 19 ... 77 Next >