< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  But link exchange is not completed.
 • Però l'intercanvi d'enllaços no està completat.

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 2.
  Problem report
 • Informa d'un problema
 • 3.
  There were already %(count)d screenshot requests for this website today.
 • Ja hi ha %(count)d captures de pantalla per aquesta pagina web avui.
 • 4.
  Error message
 • Missatge d'error

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 5.
  Home
 • Inici

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 6.
  Addtional Links
 • Enllaços adicionals

  Translated bydidac.rios on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  Screenshot request group
 • Grup de demanda d'imatge de pantalla
 • 8.
  Date
 • Data
 • 9.
  Additional links are optional. They will remove "nofollow" tags of your link on category pages in our link directory as follows:
 • Els enllaços addicionals són opcionals. Suprimiran les etiquetes «nofollow» del vostre enllaç de les pàgines de categories al nostre directori d'enllaços de la manera següent:

  Translated byFRIUSRIU on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  This is the one feature that sets this project apart from similar online services. The screenshots are made on distributed computers that are run by volunteers. You can see a list of <a href="/factories">active screenshot factories</a>.
 • Aquesta és una característica que destaca aquest servei d'altres serveis en línia. Les captures de pantalla es fan en ordinadors distribuïts que gestionen voluntaris. Podeu veure un llistat dels capturadors de pantalla actius.

  Translated byel.libre on 2010-06-30 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >