< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >
 • 31.
  Installed Browsers
 • Инсталирани прелистувачи
 • 32.
  Register
 • Регистрирај
 • 33.
  Uploads per day
 • Качувања во ден
 • 34.
  Priority
 • Приоритет
 • 35.
  Other options
 • Други нагодувања
 • 36.
  Version
 • Верзија
 • 37.
  Register a new screenshot factory
 • Регистрирај нова фабрика за слики од екран
 • 38.
  Operating Systems
 • Оперативни системи
 • 39.
  Javascript version
 • Javascript верзија
 • 40.
  Browser
 • Прелистувач
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >