< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >
 • 111.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 112.
  Your Name
 • Emri Juaj

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 113.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Për të aktivizuar postën e re elektronike, ju lutemi klikoni mbi linkun e mëposhtëm ose kopjoni atë dhe hidheni tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 114.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Kam lexuar dhe pajtohem me Kushtet e Shërbimit.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 115.
  Forbidden
 • E ndaluar

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 116.
  Privacy Policy
 • Politika e Privatësisë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 117.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >