< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Become a member
 • Antarësohu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  First Name
 • Emri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Hi %(first_name)s
 • Përshëndetje %(first_name)s

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Page Not Found
 • Faqja nuk u gjetë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  What happened?
 • Çfarë ndodhi?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  About
 • Rreth

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  The current password is incorrect.
 • Fjalëkalimi momental është i pa saktë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Suggest a new feature
 • Sugjero karakteristikë të re

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Internal Server Error
 • Gabim i Brendëshm i Serverit

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >