< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, ka kërkuar ndryshimin e llogarisë suaj tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Duhet të pajtoheni me kushtet e shërbimit për tu antarësuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse ishit ju, dhe dëshironi të aktivizoni dhe shfrytëzoni llogarinë tuaj, shtypni mbi lunkun më poshtë ose koploni atë dhe hidheni tek shfletuesi:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Delete Account
 • Grise Llogarinë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Continue Browsing
 • Vazhdo shfletimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 6.
  Please contact the <a href="mailto:[email protected]">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Ju lutemi kontaktoni administruesit e serverit dhe informoni ata rreth problemit, dhe rreth asaj që keni vepruar e që ka mund të shkaktojë problemin.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Again
 • Përsëri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Forbidden
 • E ndaluar

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Send a Message
 • Dërgo Porosi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Are you human?
 • Jeni njeri?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >