< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  Where?
 • Nơi?

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  If the same browser is already registered for your factory, it will be replaced.
 • Nếu trình duyệt cùng loại được đăng ký cho định hướng đồ họa của bạn, nó sẽ bị thay thế.
 • 3.
  Your Email Address
 • Địa chỉ email của bạn

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  Greetings
 • Chào mừng

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  pixels
 • điểm ảnh

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Please try again later.
 • Vui lòng thử lại sau
 • 7.
  Link Code
 • 8.
  Age
 • Tuổi
 • 9.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Bạn đã hủy đăng ký nhận tin từ danh sách mail của chúng tôi.

  Translated byhuanctv on 2012-07-23 (Report this user)

 • 10.
  bits per pixel
 • bit trên pixel
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >