< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  Total Screenshots
 • Tất cả ảnh chụp màn hình
 • 2.
  On which page did you experience the problem?
 • Bạn tìm thấy vấn đề này ở trang nào vậy?

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Value %d is too big.
 • Giá trị %d quá lớn.
 • 4.
  Email
 • Email

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Please choose one (required)
 • Hãy chọn một (bắt buộc)

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Remove Link
 • Loại bỏ liên kết

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  Edit
 • Chỉnh sửa

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  close
 • Đóng

  Translated bytran.minhquan on 2012-07-23 (Report this user)

 • 9.
  The current password is incorrect.
 • Mật khẩu hiện tại không đúng.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  All
 • Tất cả

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >