< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  IP
 • Ip
 • 2.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi! Chúng tôi sẽ đọc và phản hồi cho bạn khi cần thiết.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Last Upload
 • Mới tải lên
 • 4.
  disabled
 • vô hiệu hóa
 • 5.
  searches
 • Tìm kiếm
 • 6.
  RSS Feed
 • RSS

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 7.
  URL (%(url)s) is not valid.
 • URL (%(url)s) không hợp lệ.

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 8.
  Leave empty to use default command.
 • Để trống để dùng dòng lệnh
 • 9.
  Password mismatch.
 • Mật khẩu không khớp.
 • 10.
  Yes
 • Đồng ý

  Translated byhuanctv on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >