< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  Administrator
 • Quản trị viên
 • 2.
  Failed to add link
 • Lỗi khi thêm liên kết

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 3.
  Next
 • Tiếp

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  High Resolution Screenshot
 • Tất cả ảnh chụp màn hình
 • 5.
  IP
 • Ip
 • 6.
  Back to Homepage
 • Quay về trang chủ

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 7.
  If you DONT receive the activation email in 10 minutes, please check your JUNK/SPAM folder since GMAIL, YAHOO and HOTMAIL sometimes mark it as a junk mail.
 • Nếu bạn KHÔNG nhận được thư kích hoạt trong 10 phút, vui lòng kiểm tra thư mục THƯ RÁC vì GMAIL, YAHOO và HOTMAIL thỉnh thoảng đánh dấu nhầm là thư rác.

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Designates that this browser is currently installed.
 • Trình duyệt được chỉ định này đã được nạp
 • 9.
  Color
 • Độ sâu màu
 • 10.
  If the same browser is already registered for your factory, it will be replaced.
 • Nếu trình duyệt cùng loại được đăng ký cho định hướng đồ họa của bạn, nó sẽ bị thay thế.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >