< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  If you DONT receive the activation email in 10 minutes, please check your JUNK/SPAM folder since GMAIL, YAHOO and HOTMAIL sometimes mark it as a junk mail.
 • Nếu bạn KHÔNG nhận được thư kích hoạt trong 10 phút, vui lòng kiểm tra thư mục THƯ RÁC vì GMAIL, YAHOO và HOTMAIL thỉnh thoảng đánh dấu nhầm là thư rác.

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  %(bytes)s bytes
 • %(bytes)s byte
 • 3.
  Send Message
 • Gửi thư

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  The current password is incorrect.
 • Mật khẩu hiện tại không đúng.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Email
 • Email

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Your Website Title
 • Tiêu đề website của bạn

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  Hostname (lowercase)
 • Tên host (chữ cái)
 • 8.
  Percent
 • Phần trăm
 • 9.
  You are not authorized to view this page.
 • Bạn không được phép xem trang này.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  Suggest a new feature
 • Đề xuất tính năng mới

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >